• MOS Olympic
  Thailand Competition
  2018

  March 10 - 12, 2018
  Panyapiwat Institute of Management

กิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

MOS Olympic Thailand Competition 2018

        จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเสริมสร้าง และผลักดันการเติบโตของระบบเศรษฐกิจของประเทศ และความยั่งยืนของสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาทุกภาคส่วน รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคการศึกษาให้มีขีดความสามารถ และความเข้มแข็งมากขึ้น จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่เป็นแหล่งพื้นฐานที่สำคัญ ในการสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะทางด้านเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด ประชาชนทุกระดับมีความรอบรู้ สามารถเข้าถึง และใช้สารสนเทศได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณ และรู้เท่าทัน

        ด้วยเหตุนี้ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญ และต้องการส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีมาตรฐานเทียบเท่านานาอารยประเทศอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดการแข่งขัน ทักษะทางด้าน ไอทีภายใต้ ”โครงการ MOS Olympic Thailand Competition 2018” ขึ้น โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 16 ซึ่งผลจากการแข่งขันบนเวทีประเทศไทยนี้ จะคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทย เพื่อส่งเข้าร่วมแข่งขันบนเวทีระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 1. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน, นิสิต, นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ และค้นหาตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในโปรแกรม “Microsoft Office Specialist World Championship 2018” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความรู้ ความสามารถในทางที่ถูกต้อง และเห็นถึงความสำคัญในการมีพื้นฐานทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
 3. เพื่อสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา มีกิจกรรมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความสามารถทางด้านไอทีภายใต้มาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. จนถึงระดับอุดมศึกษาหรือ ปวส. ไม่จำกัดสาขา หรือชั้นปี โดยมีอายุระหว่าง 15-21 ปี บริบูรณ์ คือผู้ที่เกิดหลัง 1 มิถุนายน 2540
  (ค.ศ. 1997)
 2. ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition ปี 2017 ไม่มีสิทธิเข้าร่วมแข่งขันในโปรแกรมเดิม
 3. เยาวชนไทยที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Office

การแข่งขัน ปี 2018 แบ่งออกเป็น 6 โปรแกรม ดังนี้

Microsoft Office version 2013 (Exam Objective) Microsoft Office version 2016 (Exam Objective)
Microsoft Word Microsoft Word
Microsoft Excel Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint
หมายเหตุ รับสมัครเฉพาะระดับมัธยมศึกษา และปวช.เท่านั้น หมายเหตุ รับสมัครทุกระดับชั้น

หมายเหตุ : ผู้สมัครควรมีความรู้พื้นฐานเบื้องต้นทั้ง 3 โปรแกรม แต่เลือกแข่งเพียง 1 โปรแกรมและเวอร์ชั่นเดียวเท่านั้น

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ผ่านเว็บไซด์

 1. กรอกรายละเอียดใบสมัครผ่านเว็บไซด์
 2. ชำระค่าธรรมเนียม โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้
  ชื่อบัญชี : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) สาขาเจริญนคร เลขที่บัญชี 024 – 2 – 64213 - 9
  • ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) สาขาสาทร เลขที่บัญชี 038 – 2 – 81322 - 7
  • ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์) สาขาคลองสาน เลขที่บัญชี 151 – 4 – 12144 – 9
 3. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาแฟกซ์หลักฐาน พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ ที่ต้องการออกใบเสร็จมาที่ 02 682-6355 หรืออีเมล์ chutinthorns@ar.co.th
 4. สถาบันการศึกษา และผู้สมัครต้องดำเนินการสมัคร และชำระค่าธรรมเนียมก่อนถึงวันแข่งขันภายในเวลาที่กำหนด คือ ไม่เกิน 2 มีนาคม 2561

ทางบริษัทฯ ได้ให้สิทธิประโยชน์สำหรับนักเรียน และอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

ครู อาจารย์ และผู้รับผิดชอบโครงการ นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
กระเป๋า เสื้อ
คูปองการสอบ MOS Certificate เข้าร่วมอบรม 1 วัน
สมุด ใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการ
ใบประกาศนียบัตร
หมายเหตุ
1. มอบสิทธิประโยชน์ให้ 1 ชุด ต่อผู้สมัคร 3 คน
2. ใบประกาศนียบัตรจะอ้างอิงจากการลงทะเบียนในระบบเท่านั้น

การแข่งขัน “MOS Olympic Thailand Competition 2018”

 1. การสอบแข่งขันอ้างอิงวัตถุประสงค์การสอบ MOS Certificate
 2. การสอบเป็นแบบปฏิบัติจริงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เน้นการใช้งานจริง
 3. ชุดข้อสอบมี 2 Part โดยเป็นลักษณะของการปฏิบัติจริงเหมือนกัน
 4. ผู้สอบทุกท่านต้องผ่านการทดสอบทั้ง 2 Part
 5. โจทย์คำสั่งของชุดข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล

หมายเหตุ : กรณีคะแนนเท่ากันจะใช้เวลาการแข่งขันเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน โดยผู้ที่ใช้เวลาน้อยกว่าจะได้เป็นแชมป์ของโปรแกรม

ผลของการแข่งขันจะพิจารณาจากคะแนนรวมของการสอบ Part 1 และ Part 2 เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศ 6 คน บนเวทีประเทศไทยแยกโปรแกรม และเวอร์ชั่น ซึ่งเกณฑ์การตัดสินสุดท้ายจะได้ตัวแทนแต่ละโปรแกรม ประกอบด้วย

 1. ผู้ชนะเลิศ Microsoft Word 2013
 2. ผู้ชนะเลิศ Microsoft Excel 2013
 3. ผู้ชนะเลิศ Microsoft PowerPoint 2013
 4. ผู้ชนะเลิศ Microsoft Word 2016
 5. ผู้ชนะเลิศ Microsoft Excel 2016
 6. ผู้ชนะเลิศ Microsoft PowerPoint 2016

หมายเหตุ
1. ผู้ชนะเลิศในแต่ละโปรแกรม แต่ละเวอร์ชั่น จะต้องเข้าสู่กระบวนการสอบรอบสุดท้าย เพื่อลุ้นเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันเวทีระดับโลก
2. เออาร์ไอทีขอสงวนสิทธิในการเป็นผู้พิจารณารูปแบบการแข่งขันที่เหมาะสม โดยขอไม่แจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันรับทราบ

สำหรับปีนี้ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปเวทีระดับโลก จำนวน 2 ที่นั่ง โดยแบ่งเป็นตัวแทน Version 2013 และ Version 2016 โดยผู้ชนะของทุกโปรแกรมจะต้องทำการสอบแข่งขันรอบสุดท้าย เพื่อลุ้นเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไป

หมายเหตุ
1.การสอบแข่งขันคัดตัวแทนนี้ จะไม่นำคะแนนของการสอบ Part 1 และ Part 2 มาพิจารณา จะถือคะแนนของรอบสุดท้ายเป็นการสิ้นสุดการคัดเลือกเท่านั้น
2. สำหรับผู้ชนะเลิศที่ไม่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย และต้องการเข้าร่วมการแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาสามารถเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันไปพร้อมทีมงาน โดยมีค่าใช้จ่าย 175,000 บาท ต่อท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รางวัล Version 2013 Version 2016
รางวัลชนะเลิศ
(สำหรับผู้เป็นตัวแทนไปเวทีโลก)
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สหรัฐอเมริกา
 • การเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันและการศึกษาดูงาน
 • โล่ประกาศเกียรติคุณ
 • ของรางวัลจากผู้สนับสนุน
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สหรัฐอเมริกา
 • การเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันและการศึกษาดูงาน
 • โล่ประกาศเกียรติคุณ
 • ของรางวัลจากผู้สนับสนุน
รางวัลชนะเลิศ
(สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นตัวแทนไปเวทีโลก)
 • เงินรางวัลคนละ 10,000 บาท
 • โล่ประกาศเกียรติคุณ
 • ของรางวัลจากผู้สนับสนุน
 • เงินรางวัลคนละ 10,000 บาท
 • โล่ประกาศเกียรติคุณ
 • ของรางวัลจากผู้สนับสนุน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
 • เงินรางวัลคนละ 7,000 บาท
 • โล่ประกาศเกียรติคุณ
 • ของรางวัลจากผู้สนับสนุน
 • เงินรางวัลคนละ 7,000 บาท
 • โล่ประกาศเกียรติคุณ
 • ของรางวัลจากผู้สนับสนุน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
 • เงินรางวัลคนละ 5,000 บาท
 • โล่ประกาศเกียรติคุณ
 • ของรางวัลจากผู้สนับสนุน
 • เงินรางวัลคนละ 5,000 บาท
 • โล่ประกาศเกียรติคุณ
 • ของรางวัลจากผู้สนับสนุน
รางวัลชมเชย โปรแกรมละ 3 รางวัล
 • เหรียญรางวัล
 • ของรางวัลจากผู้สนับสนุน
 • เหรียญรางวัล
 • ของรางวัลจากผู้สนับสนุน

ผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่ได้คะแนนรวมของการสอบ Part 1 และ Part 2 ตามเกณฑ์จะได้รับเกียรติบัตรเพิ่มเติม ดังนี้

 1. คะแนนรวม 80% ขึ้นไป เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 2. คะแนนรวม 70% ขึ้นไป เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 3. คะแนนรวม 60% ขึ้นไป เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
  โรงแรม ที่อยู่ โทรศัพท์
1 โรงแรมไอบิส แบงค็อค อิมแพ็ค  93 ถนนป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด 02-011-7777
2 โรงแรมทีเค. พาเลซ  54/7 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 15 เขตหลักสี่  02-574-1588
3 โรงแรมเบด บาย ครูส แอท สามัคคี ติวานนท์  169 หมู่2 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี  02-951-3322, 093-969-6266, 093-969-6366
4 Delight Residence 54/10 ซ.แจ้งวัฒนะ 15 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ 086-228-1515
5 Casa Residence Hotel 99/282 แจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 ถ.แจ้งวัฒนะ  02-105-5728
6 โรงแรม 24 แอทโฮม  หมู่ที่ 7 201 ถ.เลี่ยงเมืองปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด  02-582-2255
7 โรงแรมจัมโบเทล  34/41 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่   02-574-1006, 02-573-1240, 02-982-4768, 02-982-4883
8 โรงแรม ยู 431 แจ้งวัฒนะ  77/31 หมู่ 1 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 43/1 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด  02-105-5728
9 โบตานิค เซอร์วิส รูม @ อิมแพค เมืองทองธานี 37/80-81 ซ.เลียบคลองประปา ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด 089-960-9951
10 เอสเค เมืองทองธานี 7/978 อาคาร C.9 ถ.ป๊อปปูล่าคอนโด แอท อิมแพคเมืองทองธานี ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด  083-712-7555
11 อิมแพค เมืองทองธานี เซอร์วิสคอนโด อาคาร T8 ชั้น 4 เลขที่ 446 ถ.ป๊อปปูล่า 3 อิมแพคเมืองทองธานี ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด  02-105-5728
12 โรงแรมมานอนนนท์ 376 ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี 02-952-4551
13 V.resotel Hotel 896 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี 093-296-3716
14 BAAN PERMSOOK
MINI BIZTEL
ติวานนท์-ปากเกร็ด 34 (ซอยงบประมาณ)
ติวานนท์ เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด
02-961-8409, 094-962-5955,099-159-9222

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

MOS Olympic Thailand Competition 2018

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 2,500 บาท ต่อคน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมในการโอนเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร หรือสถาบันการศึกษา

Schedule

MOS Olympic Thailand Competition 2018

Day-1 March-10
8.30 AM
ลงทะเบียน
9.30 AM
พิธีเปิด
10.00 AM
อบรม
Day-2 March-11
8.30 AM
แข่งขัน
Day-3 March-12
8.00 AM
ลงทะเบียน
9.00 AM
พิธีปิดและมอบรางวัล

**กำหนดการจัดแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หมายเหตุ

 1. รูปแบบการอบรม และแข่งขันใช้เวลา 3 วันต่อเนื่อง
 2. ทางบริษัทฯ สนับสนุนอาหารให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมติว และแข่งขัน
 3. สถาบันการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทาง และค่าที่พักในการเข้าร่วมโครงการ
 4. ทางบริษัทฯ จัดติวการใช้งานโปรแกรมชุด Microsoft Office ให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่าน โดยวิทยากรผู้มีความชำนาญจาก ARIT
 5. ทางบริษัทฯ จะประกาศผล และมอบรางวัลในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ สถานที่จัดการแข่งขัน และขอสงวนสิทธิ การให้รางวัลสำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมครบทุกกระบวนการเท่านั้น
 6. ผู้เข้าแข่งขันต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลา 3 วัน ตามที่โครงการกำหนด
 7. สงวนสิทธิการเข้าร่วมติวเฉพาะเยาวชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการเท่านั้น

0
0
0
0


Register ...Now!

MOS Olympic Thailand Competition 2018

ระดับมัธยมศึกษา และปวช. เท่านั้น

ทุกระดับชั้น

Sponsors

Thanks to our sponsors

Venue

Check out the Venue Information

Panyapiwat Institute of Management

Address : 85/1 Moo 2 Chaengwattana Rd., Bang Talad, Pakkred, Nonthaburi 11120

Phone : (02) 682-6350-4

Get Direction