• Thailand Design
  Creator Competition
  2018

  June 9 - 10, 2018
  ARIT Co.,Ltd.

โครงการการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

Thailand Design Creator Competition

        ปัจจุบันองค์กรหลายแห่งมีความต้องการบุคลากรที่มีทักษะในด้านการใช้งานสื่อดิจิตอล เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ จัดการ และผสมผสานงานต่าง ๆ ให้ออกมาอย่างมืออาชีพ หากกล่าวถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีบทบาทต่อการทำงาน และช่วยในการสร้างชิ้นงานให้มีความโดดเด่น แตกต่าง และเหนือชั้นกว่าคู่แข่งขันนั้น คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าโปรแกรมชุด Adobe เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านกราฟฟิก ดีไซน์ ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตผลงานได้หลากหลาย และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างมาก การใช้งานโปรแกรม Adobe จึงเป็นที่นิยมและใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ในการทำสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งในส่วนของภาครัฐ และภาคเอกชน

        ดังนั้น บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้งานโปรแกรมด้านกราฟฟิกในงานออกแบบกราฟฟิกในรูปแบบต่างๆ จึงได้เปิดเวทีการแข่งขันทักษะด้านโปรแกรม Photoshop& Illustrator ขึ้นเป็นครั้งแรก ภายใต้ชื่อโครงการ “Thailand Design Creator Competition” เพื่อสร้างฐานอาชีพของกลุ่มคนที่มีความสนใจในงานด้านกราฟฟิก โดยเปิดรับสมัครเยาวชนที่มีอายุ 15-21 ปี เข้าร่วมแข่งขันในการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop & Illustrator ชิงแชมป์ประเทศไทย เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Adobe Certified Associate World Championship ประเทศสหรัฐอเมริกา เดือนกรกฏาคม 2561 นี้

 1. เพื่อเปิดเวทีการแสดงความสามารถด้านไอที ของเยาวชนไทย ให้ทุกประเทศได้ประจักษ์ถึงความสามารถของเยาวชนไทยบนเวทีระดับโลก
 2. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน, นิสิต, นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ และค้นหาตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในโปรแกรม “Adobe Certified Associate World Championship 2018” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความรู้ ความสามารถในทางที่ถูกต้อง และเห็นถึงความสำคัญในการมีพื้นฐานทักษะการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop ,Illustrator
 4. เพื่อสร้างมาตรฐานด้านไอทีให้กับเยาวชน ด้วยใบประกาศนียบัตรรับรองตามมาตรฐานสากล ภายใต้ชื่อ “Adobe Certified Associate Certificate” เพิ่มเติมจากวุฒิบัตร หรือใบปริญญาบัตร
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช,ปวส. หรือปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา หรือชั้นปี โดยมีอายุระหว่าง 15-21 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561
 2. เยาวชนไทยที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Adobe Photoshop , Illustrator ,InDesign

Adobe Photoshop

หมายเหตุ : ผู้สมัครควรมีความรู้พื้นฐานโปรแกรม Photoshop, Illustrator, InDesign ใน Version CS6 และ/หรือ CC

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561 ผ่านเว็บไซด์

 1. กรอกรายละเอียดใบสมัครผ่านเว็บไซด์
 2. ชำระค่าธรรมเนียม โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้
  ชื่อบัญชี : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) สาขาเจริญนคร เลขที่บัญชี 024 – 2 – 64213 - 9
  • ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) สาขาสาทร เลขที่บัญชี 038 – 2 – 81322 - 7
  • ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์) สาขาคลองสาน เลขที่บัญชี 151 – 4 – 12144 – 9
 3. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาแฟกซ์หลักฐาน พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ ที่ต้องการออกใบเสร็จมาที่ 02 682-6355 หรืออีเมล์ chutinthorns@ar.co.th
 4. สถาบันการศึกษา และผู้สมัครต้องดำเนินการสมัคร และชำระค่าธรรมเนียมก่อนถึงวันแข่งขันภายในเวลาที่กำหนด คือ ไม่เกิน 31 พฤษภาคม 2561

นักเรียนนักศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับ

 • เสื้อ
 • ใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการ

การแข่งขัน “Thailand Design Creator Competition”
รูปแบบการแข่งขันมี 2 ส่วน ดังนี้

 1. การแข่งขันผลิตชิ้นงานตามโจทย์ และเงื่อนไขที่กำหนด ในระยะเวลา 6 ชั่วโมง
 2. การสอบแข่งขันการใช้คำสั่งของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ภายใต้มาตรฐานสากลของใบประกาศนียบัตร Adobe Certified Associated Certification โดยการสอบเป็นแบบปฏิบัติจริงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โจทย์คำสั่งของชุดข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ ใช้เวลาการสอบ 50 นาที

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันตามความเหมาะสม

ผลของการแข่งขันจะพิจารณาจากการออกแบบชิ้นงานที่ใช้เครื่องมือถูกต้อง และตรงตามเงื่อนไข เป็นหลัก เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขัน Adobe Certified Associate บนเวทีระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือนกรกฏาคม 2561 ต่อไป

รางวัล ของรางวัลที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ
 • สิทธิการเข้าร่วมการแข่งขัน Adobe Certified Associate World Championship และทัศนศึกษาที่สหรัฐอเมริกา
 • โล่ประกาศเกียรติคุณ
 • ของรางวัลจากผู้สนับสนุน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
 • ทุนการศึกษา 10,000 บาท
 • โล่ประกาศเกียรติคุณ
 • ของรางวัลจากผู้สนับสนุน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
 • ทุนการศึกษา 5,000 บาท
 • โล่ประกาศเกียรติคุณ
 • ของรางวัลจากผู้สนับสนุน
รางวัลลำดับที่ 4-10
 • ทุนการศึกษา 2,000 บาท

หมายเหตุ : เงื่อนไขของรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

Thailand Design Creator Competition

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 1,070 บาท ต่อคน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) จากราคาปกติ 2,500 บาท หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมในการโอนเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร หรือสถาบันการศึกษา

Schedule

Thailand Design Creator Competition

Day-1 June-9
8.30 AM
ลงทะเบียน
9.00 AM
พิธีเปิดการแข่งขัน
10.30 AM
การแข่งขันผลิตชิ้นงาน
12.00 AM
พักรับประทานอาหาร
1.00 PM
การแข่งขันผลิตชิ้นงาน (ต่อ)
Day-2 June-10
8.30 AM
ลงทะเบียน
9.00 AM
สอบประกาศนียบัตร
10.30 AM
สัมมนาพิเศษ โดยวิทยากรรับเชิญ
12.00 AM
พักรับประทานอาหารกลางวัน
1.30 PM
พิธีปิด และประกาศผลการแข่งขัน

**กำหนดการจัดแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หมายเหตุ

 1. ทางบริษัทฯ จัดสัมมนาพิเศษ โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรชั้นนำมาให้ความรู้กับเยาวชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการในวันที่ 10 มิถุนายน 2561
 2. ทางบริษัทฯ สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
 3. สถาบันการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทาง และค่าที่พักในการเข้าร่วมโครงการ
 4. ผู้สมัครทุกคนต้องเตรียม Notebook และ Software มาเอง (เพื่อความสะดวกในการใช้งานตามความถนัดของผู้สมัคร)
 5. ผู้เข้าแข่งขันทุกคน และอาจารย์ผู้พานักเรียนเข้าร่วมโครงการจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ (อิงจากการสมัครในระบบเท่านั้น)
 6. กิจกรรมการแข่งขันรับสมัครจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิและพิจารณาจากผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมก่อน

0
0
0
0


Register ...Now!

Thailand Design Creator Competition

Sponsors

Thanks to our sponsors

Venue

Check out the Venue Information

ARIT Co.,Ltd.

Address : 900/2 SVOA Tower 5Fl, Rama III Rd., Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120

Phone : (02) 682-6350-4

Get Direction