Previous
Next
Skip ประเภทของรายวิชา
MOS Certificate คืออะไร

 Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate คือประกาศนียบัตรยืนยันความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office อย่าง เป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ เพราะถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมได้อย่างแท้จริง
 สำหรับโปรแกรมการสอบ ประกอบด้วย Microsoft Office Version 2007, 2010 และ 2013 ซึ่งมุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริงเพื่อ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน และความต้องการของธุรกิจทุกอุตสาหกรรม จากการวิจัยและการยอมรับจากประเทศต่างๆ กว่า 128 ประเทศ พบว่า บุคคลที่สามารถสอบผ่านเกณฑ์ และได้รับใบประกาศนียบัตรจะมีความสามารถในการผลิตผลงานเพิ่มขึ้น และ เป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และหัวหน้างาน

cer mos

IC3 Certificate คืออะไร

 The Internet and Computing Core (IC3) Certificate คือ ประกาศนียบัตรที่รับรองความรู้และทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน และเป็นประกาศนียบัตรที่ถูกกำหนดเป็นมาตรฐานเป็น Neutral Vendor Standard โดย Global Digital Literacy Council
และรองรับโดยกระทรวงไอซีที กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 4 Modules

1.Computing Fundamentals
2.Key Applications
3.Living Online
4.Netizenship

 IC3 Certificate สามารถใช้สอนได้กับคนที่ไม่มีความรู้ทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์เลย หรือสามารถเลือก module ใช้ใน
แต่ละส่วนโดยแน้นองค์ความรู้ตามหลักสูตรมาใช้ในการเรียนการสอนได้ตามสมควรต่อกลุ่มเป้าหมาย

ic3

ACA Certificate คืออะไร

 Adobe Certified Associate (ACA) Certificate คือประกาศนียบัตรที่รับรองความรู้ ความสามารถใน การใช้งานโปรแกรมขั้นพื้นฐานทางด้านกราฟฟิคดีไซน์ , การออกแบบเว็บไซต์ เป็นต้น ซึ่งประกาศนียบัตร นี้จะครอบคลุมฟังก์ชั่นการใช้งานทุกส่วนของโปรแกรม และได้รับการรับรองจาก Adobe Systems Inc. อย่างเป็นทางการ ว่าผู้ที่สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ของประกาศนียบัตรนี้ได้ถือว่าเป็นผู้ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ในการผลิตผลงานได้อย่างแท้จริง

Adobe Certified Associate (ACA) Certificate ครอบคลุมการวัดทักษะโปรแกรม:
Web Communication Using Dreamweaver  CS4 / CS5 / CS6
Rich Media Communication Using Adobe Flash CS4 / CS5 / CS6
Visual Communication Using Adobe Photoshop CS4 / CS5 / CS6

aca

ข่าวและประกาศ

(ยังไม่มีข่าว)

Skip เข้าสู่ระบบSkip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 วันนี้ Tuesday, 20 March 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Skip Link

Link

arit
microsoft
siam
Skip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี
Skip Facebook

Facebook